ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BUY & GIFT-PROGRAMMA

U begrijpt en accepteert deze algemene voorwaarden van het Koop en Schenk Programma (de "Algemene voorwaarden van het Koop/Schenk Programma") wanneer u online of offline een verzoek tot aanschaf indient voor Flying Blue Miles ("Miles") van Points.com Inc. De hierin gebruikte termen "We", "Ons" en "Punten" verwijzen naar Points.com Inc., en haar dochterondernemingen Points International (UK) Limited. De regionale kantoren van Points International (UK) Limited zijn gevestigd op 7 South Avenue Kew, First Floor, Unit 1, Surrey, UK, TW9 3EL. Het hoofdkantoor van Points.com Inc. is gevestigd op 111 Richmond Street West, Suite 700, Toronto, Ontario M5H 2G4 Canada.

 1. U dient een gerespecteerde deelnemer van het Flying Blue-programma te zijn om Miles te kopen of gekochte Miles te ontvangen. Alleen deelnemers die ouder zijn dan 18 jaar, mogen gebruikmaken van het programma.
 2. Uw koopverzoek wordt pas van kracht nadat het door Points.com is geaccepteerd. Van acceptatie door Points.com wordt alleen blijkgegeven door de daadwerkelijke overboeking van Miles naar uw Flying Blue-account of de verzending per e-mail van een cadeauvouchercode naar degene voor wie u Miles heeft gekocht. Niettegenstaande het voorgaande, behoudt Points.com zich het recht voor om acceptatie te herroepen of te annuleren en transacties te annuleren en in te trekken zoals hierna beschreven.
 3. U heeft het recht om uw aankoop binnen veertien dagen na de aankoopdatum in zijn geheel, dus niet gedeeltelijk, ongedaan te maken, mits het volledige aantal gekochte Miles kan worden teruggeboekt van uw saldo of van het saldo van degene voor wie u de Miles heeft gekocht. Na deze periode heeft Points.com geen enkele verplichting om de aankoop van Miles te vergoeden. Points.com heeft geen verplichting om aankopen van Miles te annuleren of te vergoeden.
 4. Gekochte Miles tellen niet mee voor kwalificatie voor een hoger niveau in het Flying Blue-programma en kunnen niet worden gebruikt voor verlenging van de geldigheidsduur van de Miles in het Flying Blue-programma.
 5. Explorer-deelnemers kunnen maximaal 100.000 Miles per Miles-aankoop en maximaal 100.000 Miles per kalenderjaar kopen, tenzij er een aanbieding loopt waarmee het mogelijk is om bonus Miles te kopen boven op het maximum van 100.000 Miles.
  Ook kunnen Explorer-deelnemers maximaal 100.000 Miles per keer cadeau doen of ontvangen en maximaal 100.000 Miles per kalenderjaar, tenzij er een aanbieding loopt waarmee het mogelijk is om bonus Miles cadeau te doen of te ontvangen bovenop het maximum van 100.000 Miles.
 6. Silver-, Gold- en Platinum-deelnemers kunnen maximaal 300.000 Miles per Miles-aankoop en een onbeperkt aantal Miles per kalenderjaar kopen. Als er een aanbieding loopt, is het mogelijk om bonus Miles te kopen boven op het maximum van 300.000 Miles.
  Ook kunnen Silver-, Gold- en Platinum-deelnemers maximaal 300.000 Miles per keer cadeau doen of ontvangen en een onbeperkt aantal Miles per kalenderjaar, tenzij er een aanbieding loopt waarmee het mogelijk is om bonus Miles cadeau te doen of te ontvangen bovenop het maximum van 300.000 Miles.
 7. De gekochte Miles zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van het Flying Blue-programma en kunnen daarom in geen enkel geval worden overgedragen, nagelaten, toegekend, verkocht of samengevoegd, al dan niet tegen vergoeding, met het Miles-saldo van een derde, ongeacht of die derde Flying Blue-deelnemer is, of met een andere account van de deelnemer.
 8. Indien Miles die door u zijn gekocht worden doorverkocht, gedistribueerd of gebruikt voor oneigenlijke doeleinden zoals bepaald door Points.com, of zijn verkregen door creditcardmisbruik of -fraude, of andere illegale middelen, mag Points.com, naar eigen keuze en met hulp van Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) en AIR FRANCE, dergelijke Miles annuleren, ongeldig verklaren, weigeren te honoreren en/of confisqueren, en alle overige beschikbare rechten en remedies uitoefenen. U gaat ermee akkoord dat Points.com uw account of de account waarvoor u Miles heeft gekocht mag debiteren in verband met het voorgaande. U gaat ermee akkoord uw volledige medewerking te geven aan alle redelijke verzoeken van Points.com betreffende onderzoek of vervolging van eenieder die zich bezighoudt, of ervan verdacht wordt zich bezig te houden met misbruik of fraude met betrekking tot de verkoop van Miles ingevolge hiervan.
 9. De aankoop van Miles is geen garantie voor de beschikbaarheid van rewards in het Flying Blue-programma, en noch Points.com noch KLM en AIR FRANCE zijn op enige wijze aansprakelijk of verantwoordelijk indien u niet in staat bent gekochte Miles te gebruiken of in te wisselen.
 10. U gaat ermee akkoord Points.com het volledige bedrag per creditcard te betalen voordat de Miles naar uw Flying Blue-account worden verstuurd. Door verzending van een verzoek om Miles te kopen, machtigt u Points.com of zijn vertegenwoordiger om het door u opgegeven creditcardnummer te belasten.
 11. U gaat ermee akkoord dat het toekennen en gebruik van alle Miles, inclusief de ingevolge hiervan gekochte Miles, onderworpen is aan de bepalingen, voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van het Flying Blue-programma, en dat KLM en AIR FRANCE als enige de exclusieve bevoegdheid en verantwoordelijkheid hebben voor het uitvoeren, wijzigen, beëindigen en vaststellen van de Algemene Voorwaarden die op het Flying Blue-programma van toepassing zijn. Points.com aanvaardt jegens u geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid, en heeft geen enkele verplichting om u te informeren over enig doen of laten of besluit van KLM of AIR FRANCE in verband met het Flying Blue-programma. U gaat hierbij akkoord geen enkele claim in te dienen tegen Points.com voor enig doen of laten of besluit van KLM of AIR FRANCE in verband met het Flying Blue-programma. Points.com zal voor geen enkel doel als agent van KLM of AIR FRANCE worden behandeld.
 12. U zult Points.com en gelieerde maatschappijen, en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, medewerkers, leveranciers, partners, agenten, dochtermaatschappijen, opvolgers en rechtverkrijgenden, schadeloos stellen, behoeden voor en vrijwaren van en tegen verliezen, verplichtingen, claims, schade, eisen, aansprakelijkheden, processen, vervolgingen, kosten, onkosten en uitgaven op welke wijze dan ook opgelopen, geleden of voortgebracht door of uitgevoerd tegen deze personen, op enige manier verband houdend met, voortkomend of voortvloeiend uit (i) uw gebruik van of deelname aan het Flying Blue-programma, (ii) uw handelen of nalaten ingevolge hiervan of (iii) enige schending door u van deze Buy & Gift-programmavoorwaarden.
 13. Voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden aan u verkochte Miles en gerelateerde diensten "als zodanig" geleverd, zonder waarborg, representatie, voorwaarde of garantie van welke aard dan ook, expliciet of verondersteld, met inbegrip van maar niet beperkt tot veronderstelde waarborgen, representaties, voorwaarden of garanties van kwaliteit, verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor specifieke doeleinden of afwezigheid van inbreuk op rechten van derden, welke alle worden afgewezen in de maximale mate die wettelijk is toegestaan.
 14. Voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, zal de totale aansprakelijkheid van Points.com, ongeacht de vorm van de rechtsvordering, eis of claim, of dit nu ten gevolge is van contractbreuk of een onrechtmatige daad, met inbegrip van nalatigheid, in geen enkel geval hoger zijn dan het door u betaalde bedrag voor de aankoop van Miles. Voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, zal Points.com in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit deze Buy & Gift-programmavoorwaarden of uw aankoop van Miles, op welke wijze dan ook veroorzaakt en ongeacht de vorm van de rechtsvordering, eis of claim, of dit nu ten gevolge is van contractbreuk of een onrechtmatige daad, met inbegrip van nalatigheid, en zelfs indien dergelijke schade voorzienbaar is of als Points.com op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
 15. U zult alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op deze Buy & Gift-programmavoorwaarden en op het kopen of schenken van Miles naleven.
 16. Voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, is op deze Buy & Gift-programmavoorwaarden de wet van de Canadese provincie Ontario van toepassing, niettegenstaande voorkomende strijdige rechtsprincipes.
 17. Deze Buy & Gift-programmavoorwaarden, tezamen met uw koopverzoek, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Points.com met betrekking tot het onderwerp hiervan en genieten voorrang boven alle eerder of gelijktijdig gemaakte overeenkomsten of afspraken, schriftelijk dan wel mondeling, met betrekking tot dit onderwerp. Geen enkele aanpassing, wijziging of vrijwaring van deze Buy & Gift-programmavoorwaarden is van kracht of bindend, tenzij schriftelijk opgesteld en ondertekend door Points.com.
 18. U mag deze Buy & Gift-programmavoorwaarden of enige rechten of verplichtingen ingevolge hiervan niet toekennen of overdragen.
 19. Points.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertragingen of nalatig handelen veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden of oorzaken buiten zijn redelijke controle, zoals overmacht, oorlog, stakingen, arbeidsgeschillen, werkonderbrekingen, brand, overheidsrestricties, of enige andere oorzaak.
 20. U gaat ermee akkoord dat Points.com de gegevens die u aan Points.com opgeeft, bij KLM en/of AIR FRANCE verifieert.
 21. U erkent en gaat ermee akkoord dat in bepaalde landen woonachtige deelnemers van het Flying Blue-programma niet aan het Buy & Gift-programma kunnen deelnemen. Met ingang van de datum van deze Buy & Gift-programmavoorwaarden betreft dit de volgende landen: Algerije, Bulgarije, de Filipijnen, Litouwen, Macedonië, Nigeria, Oostenrijk en Wit-Rusland. Points.com behoudt zich het recht voor om deze lijst van landen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 22. Indien u vragen heeft over het Buy & Gift-programma of deze Buy & Gift-programmavoorwaarden kunt u contact opnemen met Flying Blue via de contactgegevens vermeld op www.klm.com, www.airfrance.com en www.flyingblue.com.
 23. Points.com is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens conform de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy. Uw persoonlijke gegevens worden door Points.com gebruikt en bekendgemaakt om de door u aangevraagde transactie te voltooien. U heeft het recht op ieder moment al uw persoonlijke gegevens die in het bezit of beheer van Points.com zijn in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek, met een kopie van uw identiteitsbewijs, indienen bij de verantwoordelijke voor gegevensbescherming op het bovenstaande adres.

VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT PROGRAMMA

U begrijpt en accepteert deze algemene voorwaarden van het Koop en Schenk Programma (de "Algemene voorwaarden van het Koop/Schenk Programma") wanneer u online of offline een verzoek tot aanschaf indient voor Flying Blue Miles ("Miles") van Points.com Inc. De hierin gebruikte termen "We", "Ons" en "Punten" verwijzen naar Points.com Inc., en haar dochterondernemingen Points International (UK) Limited. De regionale kantoren van Points International (UK) Limited zijn gevestigd op 7 South Avenue Kew, First Floor, Unit 1, Surrey, UK, TW9 3EL. Het hoofdkantoor van Points.com Inc. is gevestigd op 111 Richmond Street West, Suite 700, Toronto, Ontario M5H 2G4 Canada.

 1. U en de begunstigde dienen beide een gerespecteerde deelnemer van het Flying Blue-programma te zijn om Miles over te boeken.
 2. Uw verzoek tot overboeken wordt pas van kracht nadat het door Points.com is geaccepteerd. Acceptatie door Points.com vindt uitsluitend plaats door de daadwerkelijke afschrijving van Miles van uw rekening en bijschrijving van deze Miles op de account van de begunstigde. Niettegenstaande het voorgaande, behoudt Points.com zich het recht voor om acceptatie te herroepen of te annuleren en transacties te annuleren en in te trekken zoals hierna beschreven.
 3. U heeft het recht uw aankoop binnen 14 werkdagen na aankoopdatum in zijn geheel, en niet gedeeltelijk, zonder boete en zonder opgaaf van reden te annuleren. Voorwaarde hiervoor is dat de aangekochte Miles volledig kunnen worden afgeschreven van uw account of van de account van de persoon voor wie u de Miles heeft gekocht. Na deze periode is Points.com niet verplicht de aankoop van Miles te vergoeden.
 4. Overgeboekte Miles tellen niet mee voor kwalificatie voor een hoger niveau in het Flying Blue-programma.
 5. Explorer-deelnemers kunnen maximaal 100.000 Miles per transactie en maximaal 100.000 Miles per kalenderjaar overdragen. Ook kunnen Explorer-deelnemers niet meer dan 100.000 Miles per jaar ontvangen via de transferdienst. Silver-, Gold- en Platinum-deelnemers kunnen maximaal 300.000 Miles per transactie overdragen en een onbeperkt aantal Miles per kalenderjaar. Ook kunnen Silver-, Gold- en Platinum-deelnemers een onbeperkt aantal Miles ontvangen via de transferdienst.
 6. Het is u en de begunstigde niet toegestaan overgeboekte Miles te verkopen, te ruilen of op een andere wijze ongeoorloofd te distribueren. Indien Miles die door u zijn gekocht worden doorverkocht, gedistribueerd of gebruikt voor oneigenlijke doeleinden zoals bepaald door Points.com, of zijn verkregen door creditcardmisbruik of -fraude, of andere illegale middelen, mag Points.com, naar eigen keuze en met hulp van KLM en AIR FRANCE, dergelijke overgeboekte Miles annuleren, ongeldig verklaren, weigeren te honoreren en/of confisqueren, en alle overige beschikbare rechten en remedies uitoefenen. U stemt ermee in dat Points.com uw account of de account waarnaar u Miles heeft overgeboekt mag debiteren in verband met het voorgaande. U stemt ermee in uw volledige medewerking te verlenen aan alle redelijke verzoeken van Points.com betreffende een onderzoek naar of vervolging van personen die zich bezighouden met of verdacht worden van misbruik of fraude met betrekking tot het overboeken van Miles.
 7. Het overboeken van Miles vormt geen garantie van de beschikbaarheid van enige rewards binnen het Flying Blue-programma. Points.com is bovendien niet aansprakelijk of verantwoordelijk als u of de begunstigde de overgeboekte Miles niet kunt besteden of inwisselen.
 8. U stemt ermee in Points.com het volledige bedrag per creditcard te betalen alvorens de Miles op de account van de begunstigde binnen het Flying Blue-programma worden bijgeschreven. Door een verzoek tot het overboeken van Miles in te dienen geeft u Points.com of haar vertegenwoordiger toestemming het verschuldigde bedrag af te schrijven van het creditcardnummer dat u heeft opgegeven.
 9. U stemt ermee in dat de toekenning en het gebruik van alle Miles, waaronder overgeboekte Miles, onderhevig zijn aan de bepalingen, voorwaarden, uitzonderingen en beperkingen van het Flying Blue-programma. Verder stemt u ermee in dat KLM en AIR FRANCE over de exclusieve bevoegdheid en verantwoordelijkheid beschikken voor het uitvoeren, wijzigen, beëindigen en vaststellen van de algemene voorwaarden van het Flying Blue-programma. Points.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, en heeft geen verplichting u op de hoogte te stellen van, enige genomen/niet genomen maatregelen of beslissingen van KLM en AIR FRANCE met betrekking tot het Flying Blue-programma. U stemt ermee in geen claim in te dienen tegen Points.com voor enige genomen/niet-genomen maatregelen of beslissingen van KLM en AIR FRANCE met betrekking tot het Flying Blue-programma. Points.com zal voor geen enkel doeleinde worden behandeld als de tussenpersoon van KLM en AIR FRANCE.
 10. U zult Points.com, haar dochterondernemingen en respectievelijke directeuren, ambtenaren, werknemers, aannemers, partners, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van enige en alle verliezen, verplichtingen, claims, schade, vorderingen, aansprakelijkheden, rechtszaken, gedingen, kosten, vergoedingen en uitgaven die worden geleden of opgedaan door of worden verhaald op deze personen en die te wijten zijn aan, voortkomen uit of het gevolg zijn van (i) uw gebruik van of deelname aan het Flying Blue-programma, (ii) het nakomen of niet-nakomen van dit programma door u of (iii) elke schending van deze algemene voorwaarden door u.
 11. Deze overgeboekte Miles en eventuele aanverwante diensten worden "als zodanig" geleverd, zonder waarborg, verklaring, voorwaarde of enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, waaronder maar niet beperkt tot enige impliciete waarborgen, verklaringen, voorwaarden of garanties van kwaliteit, verhandelbaarheid, gezonde handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-naleving, die alle worden afgewezen en uitgesloten voor zover wettelijk is toegestaan.
 12. De volledige aansprakelijkheid van Points.com, ongeacht de vorm van de vordering, aanklacht of claim en ongeacht of deze contractueel of op basis van een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) is ontstaan, zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat door u is betaald voor het overboeken van Miles. In geen geval zal Points.com aansprakelijk zijn voor enige vorm van bijzondere, indirecte, incidentele of andere gevolgschade die wordt geleden in verband met deze algemene voorwaarden of uw overboeking van Miles, ongeacht de oorzaak, ongeacht de vorm van de vordering, aanklacht of claim en ongeacht of deze contractueel of op basis van een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) is ontstaan. Dit geldt zelfs als dergelijke schade te voorzien was of als Points.com van de mogelijkheid van deze schade op de hoogte is gebracht.
 13. U dient te voldoen aan alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden en op het overboeken van Miles.
 14. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het recht van de provincie Ontario, Canada, van toepassing, ook als deze in strijd is met de wetten van een ander rechtssysteem. Voor zover toepasselijke wetgeving dit toelaat, worden alle claims, geschillen of controverses tussen u en Points.com beslecht door definitieve en bindende arbitrage met uitsluiting van de rechtbanken. Een dergelijke arbitrage zal, op een vereenvoudigde en versnelde basis, worden uitgevoerd in Toronto, Ontario, Canada door één bemiddelaar en in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving inzake commerciële arbitrage in Ontario. Als de voorgaande arbitrage niet is toegestaan door het toepasselijke recht of door een rechtbank met rechtsbevoegdheid, gaat u er onherroepelijk mee akkoord dat alle claims, geschillen of controverses exclusief worden beslecht door de rechtbanken van de provincie Ontario.
 15. U mag deze algemene voorwaarden, of enige rechten of verplichtingen die hieronder vallen, niet aan derden toewijzen of overdragen.
 16. Deze algemene voorwaarden vormen, samen met uw verzoek tot overboeking, de volledige overeenkomst tussen u en Points.com met betrekking tot het onderwerp en vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken die met dit onderwerp verband houden. Geen enkele wijziging, herziening of afwijking van deze algemene voorwaarden zal effectief of bindend zijn, tenzij deze schriftelijk door Points.com is bevestigd en ondertekend.
 17. Points.com is niet verantwoordelijk voor vertragingen of een tekortschietende uitvoering die veroorzaakt worden door enige vorm van overmacht, oorlog, staking, arbeidsconflict, werkonderbreking, brand, overheidsbevel of enige andere oorzaak, gelijksoortig of ongelijksoortig, die buiten haar controle ligt.
 18. U stemt ermee in dat Points.com bij KLM en AIR FRANCE navraag doet naar de gegevens die u aan Points.com heeft verstrekt.
 19. U begrijpt en stemt ermee in dat Flying Blue-deelnemers uit bepaalde landen geen gebruik kunnen maken van het overboekingsprogramma. Vanaf de datum van deze algemene voorwaarden van het overboekingsprogramma betreft dit de volgende landen: Algerije, Bulgarije, de Filipijnen, Litouwen, Macedonië, Nigeria, Oostenrijk en Wit-Rusland. Points.com behoudt zich het recht voor deze lijst met landen van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 20. Bij vragen over het overboekingsprogramma of de algemene voorwaarden ervan kunt u contact opnemen met het Flying Blue-programma via de contactgegevens op flyingblue.com
 21. Points.com is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens conform de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy. Uw persoonlijke gegevens worden door Points.com gebruikt en bekendgemaakt om de door u aangevraagde transactie te voltooien. U heeft het recht op ieder moment al uw persoonlijke gegevens die in het bezit of beheer van Points.com zijn in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek, met een kopie van uw identiteitsbewijs, indienen bij de verantwoordelijke voor gegevensbescherming op het bovenstaande adres.